டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டிய நேரம் இது !!!

டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டிய நேரம் இது !!!

கொசு உற்பத்தி ஆகும் இடங்களையும் வீடமைப்புகளையும் கண்டறிந்து, கொசு உற்பத்தியை நிறுத்த ஏதுவான வழிமுறைகளை பின்பற்றி டெங்கு காய்ச்சலில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக்கொள்வோம்.

Leave a Comment

%d bloggers like this: