டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டிய நேரம் !!!

டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டிய நேரம் !!!

பாதுகாப்பாக இருங்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தப்பட்ட அனைத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றுங்கள்.

Leave a Comment

%d bloggers like this: